Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Karty Podarunkowej

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ


§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu użytkowania Karty Podarunkowej PUNKT (dalej zwanej również „Kartą” lub „Kartą Podarunkową”). 
  2. Wydawcą Karty Podarunkowej jest D-PUNKT Bogdan Dudek ul. Gliwicka 128, 42-600 Tarnowskie Góry NIP 6451993851 (zwany dalej „PUNKT'). 
  3. Użytkownikiem karty jest osoba fizyczna posiadająca Kartę Podarunkową PUNKT i dokonująca za jej pomocą transakcji. 
  4. Program Kart Podarunkowych PUNKT jest prowadzony we wszystkich sklepach PUNKT 
  5. Program Kart Podarunkowych PUNKT rozpoczyna się dniu 15.09.2017 roku i trwa bezterminowo. 
  6. Użytkownik Karty Podarunkowej PUNKT poprzez zakup lub skorzystanie z Karty Podarunkowej PUNKT oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

§ 2 Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej PUNKT

 1. Karta Podarunkowa PUNKT jest elektronicznym bonem towarowym stanowiącym odpowiednik gotówki, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej PUNKT w dowolnym sklepie PUNKT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Podarunkowej PUNKT nie podlegają oprocentowaniu 
 3. Karta Podarunkowa PUNKT nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.

 

§ 3 Zakup Karty Podarunkowej PUNKT

 1. Zakupu Karty Podarunkowej mogą dokonać osoby fizyczne będące konsumentami.  
 2. Klienci indywidualni mogą dokonać zakupu Karty Podarunkowej bezpośrednio w dowolnym sklepie PUNKT dokonując płatności – doładowania Karty za pomocą gotówki lub akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych.
 3. W programie objętym niniejszym Regulaminem nabywca lub Użytkownik Karty Podarunkowej PUNKT może doładować Kartę Podarunkową PUNKT środkami o wartości nie mniejszej niż 50 złotych oraz nieprzekraczającej wartości w wysokości 500 złotych. Łączna kwota na Karcie Podarunkowej nie może przekraczać kwoty 500 złotych.
 4. Doładowanie Karty następuje jednorazowo w momencie zakupu. Klient nie może doładować karty po dokonaniu jej zakupu. 

 

 

§ 4 Zasady użytkowania Karty Podarunkowej PUNKT

 1. Karta Podarunkowa PUNKT wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty Podarunkowej PUNKT przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję niezależnie od sposobu wejścia w jej posiadanie.
 2. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne ani zwrotowi. 
 3. Płatność Kartą Podarunkową PUNKT następuje w trakcie okazania Karty w kasie sklepu PUNKT. W momencie nabycia przez użytkownika towarów pozostających w ofercie handlowej PUNKT, saldo Karty Podarunkowej PUNKT zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej PUNKT za sprzedane towary. 
 4. Użytkownik nie otrzymuje reszty w gotówce lub w jakikolwiek inny sposób w przypadku zakupu towaru za kwotę mniejszą, niż kwot znajdująca się na Karcie.
 5. W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej PUNKT nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty pokrywa różnicę innym środkiem płatniczym. 
 6. W przypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej PUNKT, przeprowadzonej na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów obowiązujących w PUNKT, saldo Karty użytkownika zwracającego towary zostanie powiększone o kwotę odpowiadającą cenie towarów podlegających zwrotowi. W przypadku braku istnienia Karty Podarunkowej, zwrot nastąpi na nową Kartę Podarunkową. 
 7. Użytkownicy Kart Podarunkowych PUNKT mogą uzyskać informację, co do stanu konta swoich Kart w kasach dowolnego sklepu PUNKT. 
 8. Karty Podarunkowej PUNKT można używać wyłącznie w sklepie PUNKT.
 9. Użytkownicy Karty mogą jej używać wielokrotnie.
 10. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia jej zakupu. Po upływie okresu ważności Karty, nie ma możliwości z jej skorzystania, a środki na nią wpłacone przepadają.

 

§ 5 Odpowiedzialność PUNKT i reklamacje związane z Kartą Podarunkową PUNKT

 1. PUNKT nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe PUNKT, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy. 
 2. PUNKT nie umożliwia nabywcy czy użytkownikowi Karty Podarunkowej PUNKT zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty. 
 3. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej PUNKT, jej użytkownikowi nie przysługują wobec PUNKT żadne roszczenia. 
 4. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi PUNKT będą rozpatrywane przez PUNKT w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji przez użytkownika Karty. W celu możliwie najlepszej i najszybszej weryfikacji reklamacji, powinna ona zawierać dane Użytkownika, numer karty, datę zakupu Karty i opis wady. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w sklepach PUNKT lub listownie na wskazany wyżej adres siedziby PUNKT.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. PUNKT zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych we wszystkich sklepach PUNKT oraz na stronach internetowych serwisu PUNKT pod adresem http://www.punkt.love
 2. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili wydania Karty otrzymuje od PUNKT, na żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania Karty, pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego. Paragon fiskalny Użytkownik otrzymuje w chwili dokonania zakupu towaru za pomocą Karty. 
 3. PUNKT zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych PUNKT w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w § 6 pkt 1. Użytkownicy Kart Podarunkowych PUNKT nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach. 
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie PUNKT nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez nieuprawnioną osobę trzecią Kartą Podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty z przyczyny nieleżącej po stronie PUNKT po wydaniu ich nabywcy lub Użytkownikowi.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich sklepach PUNKT oraz na stronach internetowych serwisu PUNKT pod adresem www.punkt.love. Na żądanie Użytkownika, PUNKT przekaże Użytkownikowi treść niniejszego regulaminu w formie pisemnej.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2017 r.
Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 2031 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-02
Bardzo szybko zrealizowane dziękuję
2023-11-24
WSZYSTKO MEGA SUPER I SZYBKO
pixelpixel