Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest firma: D – Punkt Bogdan Dudek.
 2. Dane firmy będącej Organizatorem Konkursu: D – Punkt Bogdan Dudek, ul. Gliwicka 128, 42-600 Tarnowskie Góry
 3. Właścicielem profilu punkt.love (w mediach społecznościowych) jest Organizator.
 4. Fundatorem nagród jest Organizator.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilach społecznościowych, należących do Organizatora.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w postaci:
 7. a) Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilach społecznościowych, należących do Organizatora.
 8. b) Danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy/adres e-mail) – na potrzeby wysłania głównej nagrody.
 9. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w konkursie.

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Rozdanie nagród konkursowych jest organizowane na terenie całej Polski i ma charakter promocyjny i reklamowy działalności oraz produktów Organizatora.
 3. Posiadanie profilu osobowego na portalu Instagram i/lub Facebook, zawierającego autentyczne dane osobowe jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału i otrzymania ewentualnej nagrody.
 4. Użytkownik, biorąc udział zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez Uczestnika nie swoich treści. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika, który je naruszył.
 5. Zamieszczenie komentarza pod postem dotyczącym konkursu, jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia i akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Rozdanie nagród konkursowych jest organizowane na terenie całej Polski i ma charakter promocyjny i reklamowy działalności oraz produktów Organizatora.
 7. Spośród wszystkich osób biorących udział, zespół powołany przez Organizatora wybierze określoną liczbę osób (podaną w treści posta i/lub na grafice), które otrzymają nagrody przewidziane w konkursie.
 8. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 9. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem w celu podania adresu do wysyłki nagrody. Nie przesłanie wiadomości w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 10. Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami, wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych w poście i/lub na grafice, informującą o wynikach na profilu Organizatora, jak i na stories.
 11. W konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika, o którym mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.

§ 3. Słownik pojęć

 1. Uczestnik – to osoba mająca adres zamieszkania na terenie Polski, mająca ukończone 18 lat, która wzięła udział w konkursie Organizatora na profilu punkt.love na INSTAGRAMIE i/lub FACEBOOKU. W przypadku osób poniżej 18 roku życia lub mających ukończone 18 lat i nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, udział w konkursie możliwy jest pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody na udział rodzica lub opiekuna prawnego. Zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą weryfikowane na etapie wydawania Nagród Zwycięzcom.
 2. Organizator – D – Punkt Bogdan Dudek, ul. Gliwicka 128, 42-600 Tarnowskie Góry

§4. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Wszystkie informacje dotyczące celów przetwarzania danych oraz zasad RODO, dostępne są tutaj - klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych sklepu internetowego punkt.love.

§5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z konkursem Organizatora, mogą być zgłaszane listownie na adres: D – Punkt Bogdan Dudek, ul. Gliwicka 128, 42-600 Tarnowskie Góry lub e-mail: kontakt@punkt.love z dopiskiem/tytułem maila „Reklamacja – Konkurs (tutaj można dopisać temat konkursu podanego w poście i/lub na grafice na FACEBOOKU lub INSTAGRAMIE) w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

§5. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

 1. W ramach udziału niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników konkursu treści o charakterze bezprawnym, które naruszają prawo lub dobre obyczaje. Wykonane zadanie nie powinno zawierać słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
 2. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §5 ust. 1-2.
 3. Zgłoszenie nie może:
 4. 3.1 być niezgodne z celem działań promocyjnych na profilu punkt.love,
 5. 3.2 zawierać antyreklamy marki punkt.love lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy,
 6. 3.3 naruszać dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich.

§7. Instagram i Facebook

 1. Rozdanie konkursu przeprowadzonego na INSTAGRAMIE lub/i na FACEBOOKU nie jest w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez serwis Instagram lub/i Facebook.
 2. Portal Instagram/Facebook jest zwolniony przez każdego Uczestnika z odpowiedzialności za prawidłowy przebieg. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z Rozdaniem nagród w konkursie, skierowane będą wyłącznie do Organizatora z uwzględnieniem §5 ust. 1 i 2.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.punkt.love
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Z udziału wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionej osoby.
Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 2032 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-02
Bardzo szybko zrealizowane dziękuję
2023-11-27
Jak zawsze wszystko na 5 z plusem
pixelpixel