Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO


§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Program Lojalnościowy D-PUNKT ma na celu nagradzanie stałych klientów.
  2. Użyte w niniejszym regulaminie Organizatorem Programu Lojalnościowego i Wydawcą Karty Stałego Klienta jest D-PUNKT Bogdan Dudek ul. Gliwicka 128, 42-600 Tarnowskie Góry NIP 6451993851 (zwany dalej „PUNKT'). 
  3. Lista sklepów PUNKT uczestniczących w Programie Lojalnościowym jest dostępna na stronie www.punkt.love .
  4. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki Programu Lojalnościowego i użytkowania Karty Stałego Klienta PUNKT (dalej zwanej również „Kartą” lub „Kartą Stałego Klienta”). 
  5. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
 1. PUNKT - Bogdan Dudek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą D-PUNKT Bogdan Dudek ul. Gliwicka 128, 42-600 Tarnowskie Góry NIP 6451993851
 2. Sklep PUNKT – sklep stacjonarny należący do sieci PUNKT, których lista znajduje się na stronie www.punkt.love .
 3. Administrator Danych Osobowych - Bogdan Dudek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą D-PUNKT Bogdan Dudek ul. Gliwicka 128, 42-600 Tarnowskie Góry NIP 6451993851
 4. Klient – osoba nabywająca towar w Sklepie PUNKT
 5. Program Lojalnościowy – akcja promocyjna, polegająca na wydaniu Karty Stałego Klienta i czerpaniu z niej korzyści wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnik – osoba, która wypełniła Formularz Zgłoszeniowy i została zapisana do Programu Lojalnościowego i otrzymała Kartę Stałego Klienta
 7. Formularz Zgłoszeniowy – dostępny w każdym Sklepie PUNKT formularz, za pomocą którego dana osoba zgłasza się do Programu Lojalnościowego.
 8. Karta Podarunkowa PUNKT – bon towarowy wydawany przez PUNKT, na podstawie Regulaminu Karty Podarunkowej, dostępnego na stronie www.punkt.love

 

§ 2 Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym

 1. Każda osoba fizyczna będąca konsumentem, po ukończeniu 18 roku życia może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oddanie go sprzedawcy w dowolnym sklepie sieci PUNKT celem wprowadzenia danych do systemu. Z chwilą wypełnienie formularza zgłoszeniowego i otrzymania Karty Stałego Klienta, Klient zostaje zapisany do Programy Lojalnościowego i staje się jego Uczestnikiem. Podczas wypełniania formularza Klient potwierdza prawdziwość swoich danych i pełnoletniość poprzez okazanie dowodu tożsamości.
 2. Uczestnicząc w programie lojalnościowym, Klient wyraża zgodę na przesłanie mu informacji o zmianach w programie oraz wyraża zgodę na przesyłanie informacji marketingowych drogą tradycyjną oraz elektroniczną.
 3. Karta Stałego Klienta jest wydawana Klientowi przez pracownika PUNKT po złożeniu formularza w sklepie sieci PUNKT

§ 3 Zasady zbierania punktów w Programie Lojalnościowym 

 1. Punkty przyznawane są Uczestnikowi na Kartę Stałego Klienta podczas dokonywania zakupu towaru w Sklepie PUNKT.
 2. Uczestnik Programu Lojalnościowego posiadający Kartę Stałego Klienta podczas dokonywania zakupu w sklepie PUNKT, w celu doliczenia punktów programu lojalnościowego, jest zobowiązany do okazania Karty Stałego Klienta przed dokonaniem zakupu towarów.
 3. Po okazaniu Karty Stałego Klienta, po dokonaniu zakupu towarów na Karcie umieszczane są punkty, zależne od łącznej kwoty zakupionych towarów.
 4. Za każde 40 zł wydane w sklepie PUNKT naliczany jest 1 pkt na Kartę Stałego Klienta (PRZYKŁAD 1: dokonanie zakupu za kwotę 80 zł powoduje doliczenie 2 punktów, PRZYKŁAD 2: dokonanie zakupu za kwotę 58 zł powoduje doliczenie 2 punktów).
 5. PUNKT ma prawo do ustanawiania okresowych promocji na określony asortyment, podczas których zostanie zwiększona liczba punktów naliczanych za zakup danego asortymentu. Szczegółowe informacje o promocjach będą znajdowały się na stronie internetowej www.punkt.love oraz w sklepach stacjonarnych PUNKT.
 6. Punkty nie są naliczane w przypadku dokonania zakupu za pomocą Karty Podarunkowej PUNKT.

 

§ 4 Zasady użytkowania Karty Stałego Klienta PUNKT

 1. Uczestnik Programu Lojalnościowego jest uprawniony do zakupu towaru w sklepie PUNKT po obniżonej cenie zgodnie z przelicznikiem: 1 pkt = 1 zł.
 2. Rabat opisany w powyższym punkcie odliczany jest od ceny zakupu towarów poprzez przekazanie Karty Stałego Klienta pracownikowi sklepu PUNKT i zaznaczeniu, iż chce się skorzystać z rabatu oraz wskazaniem jaka ilość punktów ma zostać przeznaczona na rabat. Wówczas odpowiednia ilość punktów zostanie odjęta z Karty Stałego Klienta.
 3. Rabat opisany powyżej nie może służyć do dokonania pełnego zakupu towaru. Skorzystanie z rabatu nie może zmniejszyć wartości zakupionego towaru poniżej 1 zł. Z Karty stałego Klienta zostanie odjęta jedynie taka liczba punktów, która pozwoli na zachowanie minimalnej opłaty za towar, wskazanej w niniejszym punkcie.
 4. Minimalna ilość punktów na Karcie, którą można wykorzystać jako rabat jest 1 pkt
 5. Karta Stałego Klienta PUNKT jest kartą imienną.
 6. Punkty zgromadzone na Karcie nie podlegają wymianie na środki pieniężne, a jedynie na rabat i nie można dokonać wypłaty środków pieniężnych z Karty Stałego Klienta
 7. Użytkownicy Kart Stałego Klienta PUNKT mogą uzyskać informację, co do ilości punktów zgromadzonych na swojej Karcie w kasach sklepu PUNKT.
 8. Karty Stałego Klienta PUNKT można używać wyłącznie w sklepie PUNKT.
 9. Użytkownicy Karty mogą jej używać wielokrotnie.
 10. Karta nie jest kartą płatniczą.
 11. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres PUNKT lub składając je w sklepie PUNKT. W przypadku rezygnacji wszystkie punkty zebrane na Karcie Stałego Klienta przepadają.

 

§ 5 Odpowiedzialność PUNKT i reklamacje związane z Kartą Stałego Klienta PUNKT

 1. PUNKT nie ponosi odpowiedzialności za Karty Stałego Klienta PUNKT, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Użytkownikowi. 
 2. PUNKT nie umożliwia Uczestnikowi zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty. 
 3. PUNKT nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie nieprawdziwych danych w formularzu.
 4. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Stałego Klienta PUNKT, jej Uczestnikowi nie przysługują wobec PUNKT żadne roszczenia. 
 5. PUNKT nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Kartą Stałego Klienta przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku zgubienia Karty przez Uczestnika
 6. W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty Stałego Klienta PUNKT, w postaci niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym obsługi Kart uprawnieni pracownicy PUNKT mogą, po weryfikacji salda Karty w systemie sprzedażowym POS, wydać nową Kartę z zachowanym saldem. 
 7. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Stałego Klienta PUNKT będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Uczestnika Karty. W celu możliwie najlepszej i najszybszej weryfikacji reklamacji, powinna ona zawierać dane Uczestnika, numer karty i opis wady. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w sklepach PUNKT lub listownie na wskazany wyżej adres siedziby PUNKT.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez PUNKT, który jest w tym zakresie Administratorem danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celach związanych z realizacją Programu Lojalnościowego, oraz po wyrażeniu odpowiedniej, dodatkowej zgody, w celach marketingowych.
 3. Akceptując powyższy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób powyżej wskazany.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może spowodować brak możliwości uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.5.
 5. Podczas procesu rejestracji Uczestnik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych.
 6. Uczestnik ma obowiązek aktualizować swoje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 7. Uczestnik ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Uczestnika w każdym czasie, jak również prawo do ich zmiany lub poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz żądania ich usunięcia z bazy danych przetwarzanych przez Administratora. Żądanie usunięcia z bazy danych jest równoznaczne z rezygnacją z Programu Lojalnościowego. Żądanie te może złożyć na adres Administratora Danych Osobowych lub w dowolnym sklepie PUNKT.
 8. Administrator danych osobowych jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Klienta wyłącznie podmiotom, z którymi zawarł stosowne umowy lub upoważnionym do przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych przez siebie danych osobowych.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w Klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych , z którą każdy Uczestnik jest zobligowany się zapoznać.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. PUNKT zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych we wszystkich sklepach PUNKT oraz na stronach internetowych serwisu PUNKT pod adresem http://www.punkt.love
 2. Program Lojalnościowy PUNKT rozpoczyna się w dniu 15.09.2017 r. i trwa bezterminowo.
 3. PUNKT zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Stałego Klienta PUNKT w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w powyższym punkcie. Użytkownicy Kart Stałego Klienta PUNKT nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach przez okres 6 miesięcy.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie PUNKT nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez nieuprawnioną osobę trzecią Kartą Stałego Klienta, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty z przyczyny nieleżącej po stronie PUNKT po wydaniu ich Uczestnikowi.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich sklepach PUNKT oraz na stronach internetowych serwisu PUNKT pod adresem www.punkt.love. Na żądanie Uczestnika, PUNKT przekaże Uczestnikowi treść niniejszego regulaminu w formie pisemnej.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019 r.
Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 2032 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-04
Super kurteczka
2023-11-30
Jestem bardzo zadowolona z obsługi klienta
pixelpixel